Nasledujúce dni novény k sv. Rafaelovi

Úvodná modlitba 

Svätý Rafael, vzdávame najvyšší hold Bohu za to, že ťa povolal k takej vysokej svätosti a na poľskej zemi ťa postavil ako vzor hodný nasledovania. Chceme vzdať úctu aj Nepoškvrnenej Matke Božej, Kráľovnej Karmelu, ktorej si bol verným synom a ktorú si nás učil uctievať cez svätý škapuliar. Chceme vytrvalo nasledovať tvoje cnosti, lebo takto najlepšie odpovieme najláskavejšej vôli Boha ohľadne nás.

 Svätý Rafael, oroduj za nás u Boha a vypros nám milosti, o ktoré sa osmeľujeme prosiť na tvoj príhovor počas tejto novény. Amen.

Tretí deň

„Ako je možné nemilovať Boha za jeho dobrodenia pri neustálom zanedbávaní duchovného života? Bez neho, pri takých ranách osudu, o koho by som sa oprel? Neraz mi prichádzajú na myseľ slová apoštolov k Spasiteľovi: ,Pane, ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života´ (Jn 6,69)“

Svätý Rafael, ty si v Bohu objavil a našiel jediný ideál svojho života a tak si ho miloval, že pre teba nebolo na zemi nič cennejšie než Boh a jeho láska. Nauč nás svojím príkladom, aby sme, milujúc Boha vo všetkom a nadovšetko, získali sľúbené dedičstvo, ktoré prevyšuje všetky túžby.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Záverečná modlitba 

Svätý Rafael, príklad modlitby vytrvalej a plnej dôvery! Tvoj život bol poznamenaný veľkým a ťažkým krížom, teda ty môžeš najlepšie pochopiť naše ťažkosti a biedy.
Vypros nám živú a pevnú vieru, bezhraničnú dôveru, vrúcnu a nezištnú lásku k Bohu a blížnym, statočnosť v utrpení, poslušnosť najmilostivejšej Božej vôli a všetko to, čo sme v tejto novéne na tvoj príhovor predkladali Večnému Otcovi. Pred trón nebeského Otca zanes naše túžby, radosti, trápenia a utrpenie. V tvojich dlaniach, náš milovaný patrón, budú milšie Bohu, ktorému chceme celým srdcom patriť naveky. Amen.

Litánie k sv. Rafaelovi od sv. Jozefa OCD

Svätý Rafael, apoštol jednoty Kristovej Cirkvi, oroduj za nás.
Veľký ctiteľ Boha,
Verný krížu a evanjeliu,
Ctiteľ Matky milosrdenstva,
Nasledovník svätého Jozefa,
Svätý kňaz karmelitánskeho rádu,
Horlivý sprievodca duší,
Mučeník spovednice,
Príklad sebazaprenia a odriekania,
Majster dôverčivej a vytrvalej modlitby,
Milovník chudoby, čistoty a jednoduchosti,
Hrdinský príklad poslušnosti,
Muž veľkej pokory,
Vzor dôvery v Božiu prozreteľnosť,
Plný veľkodušnej lásky k vlasti,
Orodovník za uväznených a prenasledovaných,
Odpúšťajúci nepriateľom,
Udržiavateľ nádeje vo vyhnancoch,
Tešiteľ utrápených na duchu,
Ochranca sirôt,
Vzor vychovávateľov,
Vychovávateľ mládeže,
Patrón deportovaných na Sibír,
Patrón emigrantov,
Patrón inžinierov a vojakov,
Apoštol svätého škapuliara,
Verný služobník Kráľovnej Karmelu,
Náš veľký orodovník v nebi – oroduj za nás.

V. Oroduj za nás, sv. Rafael.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa:
Bože, ty si naplnil svätého Rafaela, kňaza, duchom sily v ťažkostiach
a veľkou láskou k jednote Cirkvi; daj na jeho príhovor, aby sme
pevní vo viere a vzájomnej láske veľkodušne spolupracovali na dosiahnutí
jednoty všetkých, ktorí veria v Krista. Ktorý s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom svätým, Boh po všetky veky vekov.
Amen.

Štvrtý deň

„Sme povinní navzájom si svietiť dobrým príkladom a podávať si ruky pri konaní dobra, berúc si príklad zo vzorov kresťanskej dokonalosti a spoločne úpenlivo prosiac o pomoc a milosť pri nohách dobrého Spasiteľa“.

Svätý Rafael, ty si miloval druhého človeka takou veľkou láskou, že si všade hľadal príležitosť, aby si pozdvihol, nakŕmil a potešil každého, kto to potreboval a bol zúfalý. Vypros nám milosť, aby sme milovali, kde vládne nenávisť; aby sme prinášali vieru, kde sú pochybnosti; aby sme vzbudzovali nádej, kde zožiera zúfalstvo; aby sme vnášali radosť, kde sužujú starosti; aby sme nehľadali sebalásku, ale milovali druhých. Keď budeme takto postupovať, vo chvíli smrti sa narodíme do nového života.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Piaty deň

„Nech by úloha bola akákoľvek, vždy sa treba opierať o dva piliere: nelásku k sebe samému a lásku k Bohu. Vtedy musíme viesť boj: poznajúc vlastné slabosti a chyby treba sa cvičiť v pokore a hľadať Božiu pomoc“.

Svätý Rafael, muž veľkej pokory, ktorý si svojím životom ukazoval, akým veľkým pokladom je vlastná poníženosť pred Božou všemohúcnosťou, vypros nám cnosť pokory, aby sme pýchou nevyvolávali Boží hnev, ale vďaka pokore obdržali dary milosti. Nech milosť opravdivej pokory odstráni z našich sŕdc túžby tela a očí a svetskú pýchu, aby sme, žijúc rozvážne, spravodlivo a pobožne, dosiahli večnú odmenu.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Šiesty deň

„Krátky je náš život, všetku dôveru skladáme v Božie milosrdenstvo a Boh chce, aby sme ho o toto milosrdenstvo prosili. Volajme teda, čo nám sily stačia a kým máme čas“.

Svätý Rafael, ty si počas svojho pozemského života v modlitbe videl nielen kľúč k dosiahnutiu kresťanskej dokonalosti, ale aj vlastným príkladom si povzbudzoval k dôvernej a vrúcnej modlitbe. Vypros nám dar úprimnej, prostej, dôvernej a horlivej modlitby, ktorá je nezlomnou silou v boji proti nebezpečenstvám duše a prameňom nadšenia v Božej službe.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Siedmy deň

Treba prosiť o podrobenie sa Božej vôli, dokonca aj vtedy, keď pociťujeme vnútornú beznádej, keď budeme vnútorne osamelí. Čo dnes zakúšame, to zajtra pominie“.

Svätý Rafael, v každej životnej situácii úplne odovzdaný Bohu a poslušný jeho najsvätejšej vôli, vypros nám milosť, aby sme naším správaním a celým naším životom Bohu hovorili: „Vezmi, môj Bože, vezmi všetko, čo ma od teba vzďaľuje; daj všetko, čo ma k tebe približuje; vezmi ma do svojho úplného vlastníctva; vezmi celú moju slobodu, prijmi môj rozum aj vôľu.“

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Ôsmy deň

„Váš dnešný kríž nech vás ešte viac upevňuje v neoceniteľnom poklade podrobenia sa Božej vôli, lebo len touto cestou môžeme dôjsť k šťastiu vo večnosti a touto nádejou posilnení urobiť jarmo časného života sladkým a bremeno ľahkým“.

Svätý Rafael, ty nás svojím životom plným utrpenia, pohŕdania, neistoty a smútku učíš statočne znášať naše mnohoraké starosti, utrpenia a choroby. Vypros nám u Ježiša milosť, aby sme s jeho pomocou vedeli tak znášať zármutok, výčitky, podozrievanie, urážky, ohováranie, nactiutŕhanie, nepokoje, ako by on, náš milovaný Spasiteľ chcel, aby sme ich znášali.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Deviaty deň

„Keď vás ťažkosti zarmucujú, napodobňujte malé dieťa, ktoré v nebezpečenstve volá na svoju matku a rýchlo pobeží vrhnúť sa do jej objatia. Náručie Márie je vždy otvorené na naše prijatie“.

Svätý Rafael, verný služobník Kráľovnej Karmelu, ty si svojím príkladom zapaľoval srdcia tvojich druhov vo vyhnanstve a neskôr tisícok veriacich láskou k Nepoškvrnenej Panne; prosíme ťa, vypros nám ešte väčšiu vernosť v službe Nepoškvrnenej, aby sme sa znovuzrodili v láske a čím viac sa pripodobňovali našej Panej a Kráľovnej a skrze ňu Ježišovi.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Vyhľadávanie

Prihlásenie