S Terezkou každý deň

 Myšlienky z malej knižky " S Terezkou každý deň", ktorú vydali sestry bosé karmelitánky v Košiciach

k 100. výročiu smrti sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša v r. 1997

JÚN

1. 6. Daj mi tisíc sŕdc, aby som Ťa mohla milovať. Ale aj to je málo, Ježišu, najvyššia Krása! Daj mi svoje vlastné božské Srdce, aby som Ťa milovala.

2. 6. Zdá sa mi, že láska môže nahradiť dlhý život. Ježiš nepozerá na čas, lebo v nebi čas nejestvuje. Pozerá iba na lásku... Milovať Ho a nechať Ho milovať, aké je to šťastie!

3. 6. Srdce často pociťuje túžby, ktoré slovo nedokáže vyjadriť. Sú to želania, ktoré môže pochopiť alebo skôr uhádnuť jedine Boh.

4. 6. Ty si to, ktorý opäť vystupuješ do neprístupného svetla, kde odteraz prebývaš; ale Ty zostávaš aj v tomto slzavom údolí, skrytý pod spôsobom bielej hostie...

5. 6. Cítim, že najistejším prostriedkom na dosiahnutie môjho cieľa je modlitba a obeta.

6. 6. Ani najmenej sa nebojím posledných bojov, ani bolestí choroby, nech sú akokoľvek veľké. Boh mi pomohol a od najútlejšieho detstva ma viedol za ruku... Spolieham sa na Neho. Som si istá, že mi daruje svoju pomoc až do konca. Možno nebudem môcť veľa zniesť. Napriek tomu mi nikdy nebude priveľa. To viem celkom iste. 

7. 6. Aj pre mňa svitne posledný deň života. Keby som Ti, Bože môj, mohla vtedy povedať: "Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať; zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta" (Jn 17, 4). 

8. 6. Ó, môj Bože, ďakujem Ti za všetky milosti, ktoré si mi dal, ale najmä za to, že si ma podrobil ťažkej skúške utrpenia. S radosťou budem na Teba hľadieť v posledný deň, keď ponesieš žezlo kríža. Pretože si ma považoval za hodnú účasti na tomto drahocennom kríži, dúfam, že Ti budem v nebi podobná, a že na mojom oslávenom tele zažiaria posvätné rany Tvojho utrpenia.

9. 6. Aby som žila úkonom dokonalej lásky, obetujem sa ako zápalná žertva TVOJEJ MILOSRDNEJ L´ASKE a prosím Ta, aby si ma ustavične stravoval prúdmi nekonečnej nežnosti, ktoré sú v tebe skryté a tak, aby som sa stala mučenicou tvojej L´ASKY, ´o, môj Bože!... 

10. 6. Dúfam, že po vyhnanstve tejto zeme dôjdem do večnej vlasti. Nechcem však zhromažďovať zásluhy pre nebo, ale pracovať len pre Tvoju Lásku, aby som Ti pôsobila radosť, potešila Tvoje sv. Srdce a zachránila duše, ktoré ˇTa budú večne milovať.

11. 6. Tvoja milosrdná láska je zo všetkých strán zaznávaná, ba odmietaná. Srdcia, na ktoré ju chceš veľkoryso premárniť, obracajú sa k tvorom, aby od nich žobrali šťastie ich úbohej priazne, namiesto toho, aby sa vrhli do Tvojho náručia a prijali Tvoju nekonečnú lásku.

12. 6. Pretože Boh je taký veľkodušný ku mne, aj ja by som chcela byť veľkodušná k Nemu.

13. 6. Nemôžem povedať, že by som počas ďakovania po svätom prijímaní často pociťovala útechu. Je to skôr okamih, kedy jej mám najmenej... Pokladám to za celkom prirodzené, lebo som sa Ježišovi neponúkla ako niekto, kto chce prijať návštevu pre svoje vlastné potešenie, ale naopak, na radosť Toho, ktorý sa mi daruje.

14. 6. Tešila som sa pri myšlienke na to, že čoskoro budem úplná kresťanka a predovšetkým, že budem navždy a naveky nosiť na čele tajomný kríž pri udeľovaní sviatosti birmovania.

14. júna 1884 prijala Terézia sviatosť birmovania.

15. 6. Ako rada by som sa dala Pánom magnetizovať... Hej, chcem, aby sa natoľko zmocnil mojich schopností, že viac nebudem môcť konať žiadne ľudské a osobné skutky, ale len božské, vnuknuté a riadené duchom lásky. 

16. 6. Nie preto zostupuje každý deň z neba, aby ostal v zlatom kalichu, ale aby našiel iné nebo, ktoré Mu je nekonečne milšie ako to prvé: nebo našej duše, stvorenej na Jeho obraz, živý chrám trojjediného Boha!

17. 6. Viem, že musíme byť celkom čistí, aby sme mohli predstúpiť pred Boha, ktorý je svätosť sama. Ale viem aj to, že Pán je nekonečne spravodlivý. Táto spravodlivosť, ktorá toľkých odstrašuje, je dôvodom mojej radosti a dôvery. Byť spravodlivým, neznamená len prísne zaobchádzať s previnilcom, ale aj uznať úprimné úmysly a odmeniť cnosti. Od Božej spravodlivosti si sľubujem to isté, čo od Jeho milosrdenstva. Pretože je spravodlivý „je milostivý a milosrdný... zhovievavý a dobrotivý nesmierne. Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení; pamätá, že sme iba prach. Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja“ (Ž 103, 8.14.13). Takto si predstavujem Božiu spravodlivosť. Moja cesta je samá dôvera a láska. Nechápem ľudí, ktorí sa boja takého súcitného Priateľa.

18. 6. Mojou jedinou zbraňou je láska a utrpenie.

19. 6. Sv. František Saleský hovorí: „Keď v srdci horí oheň lásky, všetok nábytok sa povyhadzuje von oknom.“ Nenechajme v našom srdci nič okrem Ježiša!

20. 6. Mysli na to, že Ježiš vo svätostánku je tu pre teba, len pre teba.

21. 6. Orol večnosti, Ty ma chceš živiť svojou božskou podstatou, mňa, biedne stvoreniatko, ktoré by upadlo do ničoty, keby mi tvoj božský pohľad nedával v každom okamihu život.

22. 6. Mám takúto skúsenosť: Keď nepociťujem vôbec nič, keď nie som v stave odriekať modlitbu, cvičiť sa v cnosti, vtedy je to vhodná chvíľa na hľadanie malých príležitostí, maličkostí, ktoré Ježišovi robia radosť, väčšiu radosť ako vláda nad svetom alebo dokonca hrdinské mučeníctvo; napríklad úsmev, láskavé slovo vtedy, keď by som najradšej nič nepovedala alebo strúhala unudenú tvár a tak ďalej...

23. 6. Začala som sa modliť krížovú cestu.Zrazu sa ma zmocnila taká prudká láska k Bohu, že to môžem iba takto opísať: Bolo to, akoby ma hodili do ohňa. Aký to oheň a súčasne aká to jemnosť! Horela som láskou a cítila som, že túto žiaru nevydržím ani minútu, ba ani sekundu dlhšie, že zomriem. Teraz som už chápala, čo svätí hovoria o tomto stave, ktorý tak často zažili. Ja sama som to skúsila iba jediný raz a len na jediný okamih. Potom som čoskoro upadla do zvyčajnej suchoty.

24. 6. Ako milosrdne ma Boh ustavične viedol. Nikdy mi nevnukol želania, ktoré by mi nesplnil. Dokonca aj jeho horký kalich sa mi zdal príjemný.

25. 6. Tak veľmi milujem Boha, že by som Mu chcela urobiť radosť svojou láskou a malými obetami, aj keby nevedel, že sú odo mňa.

26. 6. Ó, Bože, skrytý vo väzení svätostánku, s radosťou prichádzam každý večer k Tebe, aby som Ti poďakovala za milosti, ktoré si mi daroval, a aby som prosila o odpustenie za chyby, ktorých som sa dopustila v tento deň, ktorý sa chýli ku koncu. Keby som bola bývala väčšmi s tebou zjednotená, milšia k svojim sestrám, pokornejšia, striedmejšia, ľahšie by sa mi s tebou hovorilo v modlitbe. Ale ani zďaleka sa nedám svojou biedou obrať o odvahu a prichádzam s dôverou k tebe, môj Bože. Pripomínam si, že nie zdraví potrebujú lekára, ale chorí... Ráno začnem s Tvojou pomocou odznova.  

27. 6. Cítila som, že je lepšie hovoriť s Bohom ako o Bohu; lebo do duchovných rozhovorov sa mieša veľa samolásky!

28. 6. Celá moja sila spočíva v modlitbe a obeti. Sú to moje neporaziteľné zbrane, ktoré mi dal Ježiš. Dokážu rozhýbať duše skôr ako slová. To je moja častá skúsenosť.

29. 6. Keď budeš stále verná, aby si Mu v malých veciach robila radosť, bude sa cítiť povinný pomáhať ti vo veľkých veciach...Apoštoli pracovali bez Pána celú noc a neulovili ani jedinú rybu. Ale Ježiš našiel záľubu v ich práci. Chcel im ukázať, že len On môže niečo dať. Chcel, aby sa apoštoli pokorili... Možno by Ježiš nebol urobil nijaký zázrak, keby bol Peter chytil niekoľko rýb. Ale neulovil ani jednu jedinú. Preto Ježiš o chvíľu naplní jeho siete tak hojne, že sa skoro potrhajú. To je Ježišov charakter: Dáva ako Boh, ale žiada pokoru srdca.

30. 6. Tvoje náručie, Ježišu, je výťah, ktorý ma pozdvihne až k nebu. Nepotrebujem rásť. Naopak, musím ostať malou, byť stále menšou. Môj Bože, Ty si prevýšil moje očakávania a a ja chcem chváliť Tvoje milosrdenstvo. 

 

 

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie