Misie v Afrike

„Caritas Christi urget nos” (2 Kor 5, 14): Kristova láska napĺňa naše srdcia a poháňa nás evanjelizovať. On nás – tak ako kedysi – vysiela na cesty sveta, aby sme s jeho evanjeliom oboznámili všetky národy zeme (porov. Mt 28, 19). Ježiš Kristus svojou láskou priťahuje k sebe ľudí všetkých generácií: v každom čase zvoláva Cirkev a zakaždým znova jej zveruje hlásanie evanjelia.

≈  ≈  ≈

Viera totiž rastie, keď sa prežíva ako skúsenosť prijatej lásky a keď sa odovzdáva ako skúsenosť milosti a radosti. Ona robí plodným, pretože rozširuje srdce nádejou a umožňuje vydávať účinné svedectvo: otvára totiž srdce a myseľ tých, čo počúvajú a prijímajú Pánovo pozvanie osvojiť si jeho Slovo a stať sa jeho učeníkmi.

Porta Fidei, Benedikt XVI

Sestry sa svojou účasťou na misijnom diele Cirkvi snažia o to, aby sa život v duchu Božieho detstva stal známy.

Slúžia:

 • v Musongati, v Gasura, v Gakome, v Gitega (Burundi) 
 • v Dimako (Kamerun)
 • a v Rugango (Rwanda) FOTO

 Inšpiráciou k obetavej službe tým najúbohejším sú slová sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša – patrónky kongregácie:

„Mojím nebom bude dobre robiť na zemi.“

 V zhode s duchom Karmelu a charizmou kongregácie sestry misionárky pracujú:

 • v pastorácii – príprava k prijatiu sv. krstu detí a dospelých
 • v starostlivosti o chorých:
  • Centrum zdravia v Musongati a v Gasura
  • Centrum výživy pre deti v Gitega
  • Ambulancia zdravia v Sovu a Dimako
 • v charitatívnej práci a v „Adopcii srdca“ – na všetkých miestach pôsobenia
 • v starostlivosti o rozvoj človeka:
  • Odborná škola šitia v Musongati, Gakome a Gitega
  • Materská škola v Gitega a v Dimako 

 Domorodé povolania:

Boh nás povolal k budovaniu svojho Kráľovstva aj na čiernom kontinente.

Mnohé domorodé povolania sú ovocím svedectva zasväteného života sestier a evanjelizačnej práce. Karmel Dieťaťa Ježiša sa teší z afrických sestier. Domorodé sestry svedčia o životnosti lokálnej Cirkvi. Ich prítomnosť a služba obohacuje každé spoločenstvo a uľahčuje hlbšie preniknutie Evanjelia do mnohých sŕdc.

 Formy misijnej pomoci:

 • svedectvo kresťanského života
 • modlitba
 • obeta
 • snaha o rozvoj misijných povolaní
 • misijný patronát
 • adopcia srdca
 • materiálna pomoc

BOŽIE DIEŤA, TÚŽIME, ABY TVOJE MENO BOLO ZNÁME A MILOVANÉ!

Viac sa môžete dozvedieť na:

http://www.kdzj-misje.sosnowiec.opoka.org.pl/

Vyhľadávanie

Prihlásenie