Naša kongregácia

Naša kongregácia - je inštitútom pápežského práva, žije a rozvíja sa vďaka

kontemplácii a apoštolskej činnosti, v duchu karmelitánskej reguly.

Špecifickým cieľom je láska k blížnym, hlavne tým „najmenším“ a služba v duchu malej cesty

duchovného detstva, podľa príkladu hlavnej patrónky kongregácie.

 

V súlade s cieľom a duchom kongregácie pracujeme ako:

  • katechétky
  • vedieme materské školy
  • pomáhame vo farskej pastorácii s prácou v kanceláriách, ako organistky, sakristiánky, ...
  • v exercičných domoch
  • pracujeme v misijných krajinách

 

Sestry,v horlivosti za spásu duší a ich posvätenie, inšpirované príkladmi našich svätých: sv. Terézie od Ježiša

a sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a sv. Tváre, sa budú usilovať svojimi modlitbami, skutkami pokánia a sebazapieraním

spojeným s komunitným životom usilovať o nové kňazské a misijné povolania.

 

(Konštitúcie sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša)

Vyhľadávanie

Prihlásenie