Sestra

Po piatich rokoch juniorátu sestra skladá svoje večné sľuby a stáva sa tak právoplatnou členkou kongregácie. Potom nasleduje pre každú sestru stála formácia.

Postulát

Od chvíle, keď sestry prijmú aspirantku za klauzúru začína sa pre ňu postulát. Postulantka prijíma hnedé postulantské šaty s bielym golierikom. V tomto období sa postulantkám umožňuje hlbšie rozpoznanie svojho povolania cez lepšie spoznanie seba samej a kongregácie. U nás - v Karmeli Dieťaťa Ježiša sú postulantky cez náuky vovedené do charizmy kongregácie. Učia sa žiť v duchu malej cesty duchovného detstva sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, našej patrónky. Postulát trvá 2 roky vo formačnom dome postulátu. Je spoločný pre všetky tri provincie.   

  

                             

 

 

 

 

                          

Noviciát

Po roku postulátu sestra začína noviciát. Sestra prijíma k svojmu odevu biely závoj. Čas noviciátu je obdobím úplného vovedenia do rehoľného života. V našej kongregácii je jeho cieľom hlbšie poznanie povolania vlastné pre Karmel Dieťaťa Ježiša. Sestry novicky "ochutnávajú" spôsob života karmelitánky. Majú možnosť formovať myseľ a srdce v duchu Božieho detstva a potvrdiť svoje úmysly. Noviciát je nenahraditeľným a špeciálnym obdobím formácie, pretože novicky cez špecifický štýl života kongregácie začínajú dávať osobnú odpoveď na volanie Krista. Noviciát trvá 2 roky. Dom noviciátu je spoločný pre všetky tri provincie.   

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

Kandidatúra - Aspirát

Vám, mladí, hovorím: ak počujete Kristovo pozvanie, neodmietajte ho! Odvážne nastúpte veľkú cestu svätosti, ktorú vytýčili vynikajúci svätí a sväté, keď šli za Kristom. Buďte verní ideálom, typickým pre váš vek, ale neváhajte prijať Boží plán, ak vás on sám vyzve, aby ste hľadali svätosť v zasvätenom živote. Obdivujte všetky Božie činy vo svete, ale dokážte uprieť pohľad aj na skutočnosti, ktoré sú nepominuteľné. Tretie tisícročie čaká na vklad viery a iniciatívy mnohých mladých zasvätených, aby sa svet stal radostnejším miestom, schopným prijať Boha a v ňom všetkých jeho synov a dcéry.

(sv. Ján Pavol II., Vita Consecrata, b. 106)

Odpoveďou na Kristovo pozvanie žiť láskou je prijatie cesty k zjednoteniu s Ním. Tento proces, rozložený v čase, nazývame formáciou.

Formácia v našej kongregácii trvá 9 rokov do večných sľubov.

Aspirát je prvou etapou formácie. Trvá približne 2 mesiace, ale môže byť predĺžený, ak kandidátka ešte študuje. Aspirantky v tomto období ešte nie sú v klauzúre. S komunitou sestier sa stretávajú v kaplnke pri modlitbách a tiež pri práci, ktorá je mimo klauzúry a rekreácii. Prizerajú sa komunite a naopak. Je to čas, kedy si nanovo kladú otázku: "Kým je pre mňa Ježiš?", "Čo očakávam od rehoľného života?",  o motivácii prijatého rozhodnutia. 

 
 
 

Juniorát

Po období noviciátu nasleduje obliečka a sestra skladá svoje prvé sľuby na jeden rok. Pri tejto slávnosti prijíma habit karmelitánok Dieťaťa Ježiš. Od zloženia svojich prvých rehoľných sľubov sa sestra stáva juniorkou. Počas štyroch rokov si dočasné sľuby po roku obnovuje. Juniorát trvá 5 rokov. Počas celej formácie sestra skúma, či naozaj je to tá pravá cesta pre ňu. V období juniorátu nasleduje ďalšia formácia duchovného života ako aj príprava na zodpovedné plnenie praktických úloh a apoštolátu kongregácie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie