Slávnosť sv. Jozefa, Ženícha Panny Márie

19. marec - v tomto roku sa slávnosť presunula na 20. marca kvôli 4. pôstnej nedeli - je v Karmeli  vždy milou slávnosťou. Sv. Jozefa si uctieva mnoho rádov, reholí a spoločností, a tak je to aj v karmelitánskom ráde a karmelitánskych kongregáciách. Tento deň je pre našu komunitu v Nitre o to slávnostnejší, pretože náš rehoľný dom a kaplnka sú pod patrocíniom sv. Jozefa.

Keď uvažujeme o svätom Jozefovi, prvá vec, ktorá nám prirodzene príde na um je skutočnosť, že bol najoddanejším, najnábožnejším mužom, aký kedy žil. Žiadna iná ľudská bytosť nebola nikdy tak oddaná vo svojej službe Kristovi a Márii, ako svätý Patriarcha z Nazareta. V tom spočíva jeho hlavný úspech a jeho najväčšia chvála.

Netreba ani hovoriť, že najistejšie znamenie osobnej úcty k svätému Jozefovi je v tom, že sa k nemu často modlíme. Jeho dobrí priatelia vždy k nemu volali v čase potreby, keď boli v pochybnostiach, alebo znechutení.

Nehovoríme len o modlitbe vyprosujúcej. Samozrejme , že máme prosiť tohto svätca, aby nám pomohol v našich materiálnych potrebách, ako je nájdenie zamestnania, alebo úspech v práci. Ale tu myslíme na modlitbu na vyššej úrovni. Z tohto hľadiska k svätému Jozefovi by

 sme sa mali modliť preto, aby sme mali väčšie ocenenie významu náboženstva a praktizovania čností. Ba ešte dôležitejšie, mali by sme sa k nemu modliť, aby sme získali lepšie porozumenie rýdzeho, autentického kresťanského života – to znamená života prežívaného v Kristovi, s Kristom a pre Krista.

Svätá Terézia Avilská, veľká apoštolka pobožnosti k sv. Jozefovi, je naozaj úžasná vo vysvetlení spôsobu, ktorým sa máme modliť k sv. Jozefovi. V šiestej kapitole svojho Životopisu (ktorý sama napísala) píše:

Vzala som si svätého Jozefa za svojho advokáta a ochrancu, a vrúcne som sa mu odporúčala; a bolo celkom jasné, že to bol on, čo aj uzdravil z tejto choroby aj vyslobodil z veľkých nebezpečenstiev, ktoré ohrozovali moje dobré meno a spásu mojej duše. Jeho prispenie mi prinieslo viac dobra, než som od neho kedykoľvek očakávala. Nepamätám si raz, aby som od neho niečo žiadala a nedostala... Zdá sa, že Boh dal iným svätým moc pomáhať v určitých okolnostiach, ale zo skúsenosti viem, že tento slávny svätý Jozef pomáha v každej jednej potrebe. Náš Pán chce, aby sme pochopili, že ako na zemi bol podriadený tomuto mužovi, ktorý sa nazýval Jeho otcom, ktorého mal poslúchať ako Svojho ochrancu, tak teraz v nebi vždy urobí všetko to, o čo Ho Jozef požiada. Iní, ktorí sa obrátili na svätého Jozefa na moju radu, mali podobnú skúsenosť; a dnes je veľa ľudí, ktorí si ho uctievajú a presviedčajú sa o pravde, o ktorej hovorím.

Rada sv. Terézie je zvlášť cenná preto, lebo nám hovorí, že to objavila zo svojej vlastnej skúsenosti. A uisťuje nás, že tí, čo budú nasledovať jej príklad, zistia, že hovorila pravdu. Terézia rástla vo svojej náklonnosti k svätému Jozefovi prostredníctvom svojich rozjímaní  nad evanjeliom o detstve Pána Ježiša. Keď uvažovala o dokonalej poslušnosti, ktorú Pán Ježiš preukazoval svätému Jozefovi na zemi, vyvodila z toho záver, že náš Pán mu neodmietne žiadnu prosbu. Z toho usúdila, že Jozef môže obsiahnuť priaznivú odpoveď na všetky svoje žiadosti, zatiaľ čo iní svätci môžu pomôcť iba v určitých záležitostiach. Pius XI. neskôr potvrdil túto intuíciu svätej Terézie, keď hovoril o "takmer všemoci", ktorú svätý Jozef ešte vždy má nad srdcom Ježiša Krista (príhovor z 19. marca 1938).

Terézia pokračuje:

Zo všetkých ľudí, o ktorých viem, že mali opravdivú pobožnosť a osobitnú úctu k svätému Jozefovi, ani jeden nezlyhal v napredovaní v čnostiach; pomáha tým, ktorí sa k nemu obracajú s prosbou o opravdivý pokrok. Teraz, myslím, je to už sedem rokov, čo som vždy žiadala o niečo na jeho sviatok a vždy som to dostala; a ak moja žiadosť nie je vždy presne to, čo by to malo byť, vždy to urobí tak, aby to bolo pre čo najväčšie moje dobro.  

A Terézia nám potom pripomína:

Zvlášť ľudia modlitby by ho mali milovať ako otca. Neviem, ako môže niekto myslieť na Kráľovnú anjelov v čase, keď toľko toho podstúpila s Dieťaťom Ježišom, bez toho, aby vzdával vďaky svätému Jozefovi za to, že nad nimi dozeral tak, ako dozeral. Ak niekto nemá vodcu na učenie modlitby, nech si vezme tohto slávneho svätca za svojho majstra a nezblúdi.

V tomto úryvku nám Terézia odkrýva najhlbší význam pobožnosti k svätému Jozefovi. Pre Teréziu bol sv. Jozef naozaj patrónom a majstrom vnútorného života; a tí, čo sa snažia vylepšiť vnútorný život osobnej intimity s Ježišom a Máriou, mali by si ho vziať za svojho majstra a vodcu. Terézia s istotou tvrdí o tých, čo sa sťažujú, že nevedia, ako sa modliť, alebo cítia, že nerobia pokrok v skutočnom a úprimnom rozhovore s Ježišom Kristom, že títo si nemusia zúfať – i keby si nemohli nájsť na pomoc žiadneho vodcu. Ale ak sa obrátia k Jozefovi a vezmú so ho za otca, nikdy nezblúdia ani nezlyhajú v opravdivom duchovnom pokroku.

Svätá Terézia bola zo svojej vlastnej skúsenosti taká presvedčená, že sa nezdráhala vyzvať každého, kto by pochyboval o jej slovách:

Jediné, čo pre lásku Božiu chcem je, aby každý, kto mi neverí, vyskúšal, čo hovorím, a sám sa potom presvedčí, aké je to prospešné odporúčať sa tomuto slávnemu patriarchovi Jozefovi a mať k nemu osobitnú úctu.

Michael D. Griffin, OCD, Svätý Jozef, Teologické vovedenie

Prosila som svätého Jozefa, aby nado mnou bdel. Od detstva som spájala úctu k nemu s úctou k preblahoslavenej Panne a obe splývali v jednu lásku a zbožnosť. Neuplynul deň, aby som sa mu neodporúčala modlitbou: „Svätý Jozef, otec a ochranca panien...“ A tak som sa cítila chránená pred akýmkoľvek nebezpečím.

Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša

Vyhľadávanie

Prihlásenie