Korunka k DIEŤAŤU JEŽIŠ

Sám Ježiš naučil modliť sa tento malý ruženec sr. Markétu od Najsvätejšej Sviatosti, bosú karmelitánku z Francúzska (+26.5.1648 v Karmeli v Beaune). Prosil ju, aby sa táto modlitba stala známou medzi veriacimi a sľúbil zvláštne milosti tým, ktorí si touto modlitbou budú uctievať tajomstvo Božieho detstva.

3x: Otče náš... za každým zvolanie:

R; A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.

1. Zvestovanie Panne Márii po každom zvolaní: Zdravas Mária

R; A Slovo sa telom stalo...

2. Panna Mária navštívila Alžbetu

3. Očakávanie narodenie Dieťaťa

4. Narodenie Dieťaťa

5. Dieťatku dali meno Ježiš

6. Traja mudrci sa klaňajú Ježišovi

7. Obetovanie Ježiša v chráme

8. Útek do Egypta

9. Pobyt v Egypte

10. Návrat do Nazareta

11. Skrytý život v Nazarete

12. Dvanásťročný Ježiš v chráme

Modlitba: Všemohúci večný Bože, Pán neba a zeme, ktorý sa zjavuješ jednoduchým ľuďom, prosíme Ťa, daj aby sme s úctou nasledovali Tvojho Syna a tak mohli šťastne vojsť do nebeského kráľovstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Božie Dieťa– žehnaj nám, posväcuj nás a zjednocuj so sebou a daj, nech žijeme a zomierame v tvojom božom detstve. Amen

(modlitba Božieho služobníka o. Anzelma Gądka)

Vyhľadávanie

Prihlásenie