Slávnosť sv. Terézie Avilskej

15. október je v celom Karmeli dňom slávnosti sv. Terézie od Ježiša, reformátorky Karmelu a učiteľky Cirkvi.

Teresa de Ahumada, veľká svätica karmelitánskeho rádu, sa narodila 28. marca 1515 v Avile v Španielsku. Keď mala dvadsať rokov, vstúpila do kláštora Vtelenia v Avile a urobila veľké pokroky na ceste evanjeliovej dokonalosti. Keď sa rozhodla reformovať rád, stretali ju mnohé ťažkosti a prekážky. Posilnená Božou milosťou ich však všetky statočne znášala z lásky k Pánovi.

V roku 1562 založila v Avile prvý reformovaný kláštor a v ňom prijala meno Terézia od Ježiša. Napísala duchovné spisy, v ktorých ukazuje cestu zjednotenia s Bohom a vydáva svedectvo o hlbokých mystických zážitkoch. Zomrela v Albe de Tormes 4. októbra 1582. Za svätú ju vyhlásil pápež Gregor XV. v roku 1622 a Pavol VI. dňa 27. septembra 1970 za učiteľku Cirkvi.

HYMNUS

Na hviezdu podobná ozdoba Karmelu,
horlivá za Pána a verná zámeru
obnoviť rehoľu, od detstva chceš celá
žiť pre Spasiteľa.
Nezištné oddanie napĺňa radosťou,
v klauzúre sa Boh stal jedinou starosťou
a teba – nevestu – šťastie preniká
z blízkosti Ženícha.
Cirkev je o múdrosť nebeskú bohatšia,
pretože Pán svoj zrak na Karmel obracia,
pre ducha čerpať nám, Terézia, dovoľ,
z tej múdrosti slovo.
Nech Bohu jednému, prameňu dobroty,
čo život každého cez lásku hodnotí,
vyjdeme v ústrety s modlitbou živou
a svätou Teréziou. Amen.

Z diela svätej panny Terézie od Ježiša
(Opusc. De libro vitae, cap. 22, 6-7. 12. 14, z LH IV, str. 1556)
Ježiš Kristus na duchovnej ceste
Kto má pri sebe Krista Ježiša, priateľa a takého šľachetného vodcu, bude schopný všetko zniesť. Veď on nás podporuje, posilňuje, nikoho neopúšťa a je skutočným priateľom. Jasne vidím, že ak sa chceme páčiť Bohu a dostať od neho veľké milosti, chce nás nimi obdarovať skrze ruky jeho najsvätejšej ľudskej prirodzenosti, o ktorej hovorí, že jeho Velebnosť má v nej zaľúbenie.
Veľmi veľa ráz som to zakúsila a aj sám Pán mi to povedal. Na vlastné oči som videla, že musíme vojsť cez túto bránu, ak chceme, aby nám najvyššia Velebnosť odhalila veľké tajomstvá. Inú cestu netreba hľadať ani po dosiahnutí vrcholu kontemplácie, lebo po tejto ceste sa kráča bezpečne. Skrze nášho Pána k nám prichádza všetko dobro. On nás bude učiť. Ak budeme mať pred očami jeho život, lepší a dokonalejší príklad na nasledovanie nenájdeme.
Čo chceme viac, ako mať po svojom boku takého verného priateľa, ktorý nás neopustí v námahách a ťažkostiach, ako to robia svetskí priatelia?! Blahoslavený ten, kto ho bude opravdivo milovať a vždy sa držať pri ňom. Pozrime sa na slávneho svätého Pavla, ktorý, ako sa zdá, nemohol nemať Ježiša v ústach, pretože ho mal vpísaného a vtlačeného do svojho srdca. Keď som toto pochopila, usilovne som hľadala a zistila som, že po inej ceste ako po tejto nešli ani niektorí mimoriadne kontemplatívni svätci ako František, Anton Paduánsky, Bernard, Katarína Sienská.
S veľkou slobodou treba kráčať po tejto ceste, úplne sa odovzdať do Božích rúk a ak nás bude chcieť zaradiť a povýšiť medzi svojich komorníkov a tajomníkov, ochotne poslúchnime.
Vždy, keď uvažujeme o Kristovi, pamätajme na lásku, ktorá ho podnecovala preukazovať nám také veľké milosti a dobrodenia, a akú veľkú lásku nám prejavil Boh, keď nám dal takú záruku svojej lásky, ktorou nás sprevádza. Láska totiž vyžaduje lásku. Preto sa usilujme, aby sme to mali vždy pred očami, a tak sa povzbudzovali k láske. Lebo ak nám Boh raz dá tú milosť, že sa táto láska hlboko vtlačí do nášho srdca, bude nám všetko veľmi ľahké a za krátky čas a s malou námahou dokážeme veľmi veľa.

Modlitba

Všemohúci Bože, svätú Teréziu, našu matku, si osvietil Duchom Svätým, aby bola v Cirkvi učiteľkou kresťanskej dokonalosti; vrúcne ťa prosíme, daj nám neprestajne čerpať z jej duchovnej náuky a túžiť po pravej svätosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.  

Nada Te Turbe - A Virtual Choir of Carmelites

https://www.youtube.com/watch?v=ycy0a5eHgVs&list=PL-hgfaGxL415Hp-E7jFlraEvt-RaOtO9p

 

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie