2. deň novény - 17. december

Uctime si Najsvätejšiu Pannu vo chvíli vtelenia a počas deviatich mesiacov, keď pod svojím srdcom nosila Božieho Syna.

„A požehnaný je plod Tvojho života.“ (Lk 1,29)

Myšlienka

Mária zostala vyvolená. Duch Svätý, hlavný architekt, Tvorca vtelenia a Cirkvi, ju pripravil prostredníctvom milosti nepoškvrneného počatia. Uchránená od dedičného hriechu, je obdarovaná milosťou, väčšou od milostí ktoréhokoľvek svätca alebo všetkých svätcov naraz. Duch Svätý v nej prebýva a pripravuje v nej veľké dielo. Kto je tá Panna? Čo všetko vie? Asi veľmi málo. Nezakladá si na svojej osobe. Jej čistý a jednoduchý pohľad, vidí jedine Boha. Jej vlastné svetlo sa nekonečne stráca vo Svetle Božom. Vo svetle čistoty, svätosti a moci Boha, vidí seba samú tak malou.

Mária je plná Ducha Svätého. Tá neobyčajná prítomnosť z nej robí zázrak v očiach anjelov, celého sveta a všetkých stvorení. Anjel jej zvestuje „Duch Svätý ťa zatieni“. Tvorca, Správca, Tvorivá sila, Láska nestvorená, zostúpi na Teba. Duch Svätý pripravuje Máriu na prijatie novej milosti, ktorá prevyšuje poprednú milosť – milosť nepoškvrneného počatia. Táto milosť obdarúva Máriu hodnosťou a úlohou Božej Matky. 

Moc Najvyššieho začína pôsobiť. Je to sila, ktorá v spojení s Máriiným FIAT, uskutoční Vtelenie Božieho Slova, Druhej Osoby Najsvätejšej Trojice. Zostúpením Slova do lona Márie, sa začína vytváranie Kristovho človečenstva. Hipostatické zjednotenie Božstva s človečenstvom, vzatým z Márie Panny. Slovo sa stáva telom – Vteleným Slovom – Ježišom Kristom.

(GRIALOU, M.E. Maryja Matka wszystkich. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 1994, s. 27-29. ISBN 83-85401-13-X.)

KORUNKA K BOŽIEMU DIEŤAŤU

3x Otče náš... a za každým zvolanie:  R; A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. 

1.    Zvestovanie Panne Márii: 1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo ...

2.    Panna Mária navštívila Alžbetu: 1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

3.    Očakávanie narodenia Dieťaťa: 1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo ...

4.    Narodenie Dieťaťa:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

5.    Dieťatku dali meno Ježiš:  1x Zdravas Mária...R; A Slovo sa telom stalo... 

6.    Traja mudrci sa klaňajú Ježišovi:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

7.    Obetovanie Ježiša v chráme:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

8.    Útek do Egypta:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

9.    Pobyt v Egypte:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

10.    Návrat do Nazareta:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

11.    Skrytý život v Nazarete:   1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

12.    Dvanásťročný Ježiš v chráme:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

Modlitba: Všemohúci večný Bože, Pán neba a zeme, ktorý sa zjavuješ jednoduchým ľuďom, prosíme Ťa, daj aby sme s úctou nasledovali Tvojho Syna a tak mohli šťastne vojsť do nebeského kráľovstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Litánie k Božiemu Dieťaťu

Buď pozdravené, Dieťa Ježiš, plné milosti, milosrdenstva a pokoja. Ty si najkrajší z ľudských synov a požehnaným plodom Najčistejšej a Nepoškvrnenej Panny Márie. Ó, Ježišu! Ty si najmocnejším Pánom neba a zeme. Verím v Teba, dôverujem Ti a v nádeji Ťa prosím:

Vyslyš ma - lebo Ty všetko môžeš

Nadchni ma

Kraľuj mi

Podrž ma

Posilni ma

Nauč ma jemnosti

Daruj mi pokoj

Obráň ma od zlého

Chráň ma

Veď ma

Žehnaj ma

Bdej nado mnou

Uč ma

Osvieť ma

Očisti ma

Zľutuj sa nado mnou

Spas ma

 

Ó, môj dobrý Ježišu. Prichádzam k Tebe so srdcom plným vrúcnej lásky a vďačnosti. Pre svoju nehodnosť a úbohosť Ťa prosím, ó, Božie Dieťa, očisti moje srdce Tvojím milosrdným pohľadom a rukou, ktorou žehnáš svet. Priviň ma k svojmu ľútostivému a súcitnému Srdcu a vypočuj moje prosby. Amen.