Novéna pred narodením Ježiša Krista

Od 16. - do 24. decembra prežívame už bezprostrednú prípravu - novénu pred narodením Pána Ježiša, Božieho Dieťaťa.

Adorujte čistú a svätú obetu Božieho Syna, ktorú zložil nebeskému Otcovi zo seba samého na uzmierenie a odpustenie našich hriechov a ochotu s akou prijal kríž od chvíle vtelenia. 

„Bože môj, túžim za Tebou, v mojom srdci je Tvoj zákon.“

Myšlienka

Keď sv. Terézia od Ježiša zakladala prvý reformovaný kláštor mala pred svojimi očami Betlehem; jeho chudobu a jednoduchosť, ozlátené však najvyššou hodnotou čistoty. Takže ten prvý Karmel v Avile bol akoby odzrkadlením betlehemskej jaskyne.

 Tu bol sv. Jozef hospodárom, Mária srdcom rodiny a Dieťa radosťou. To isté bolo s prvou fundáciou reformovaných karmelitánov v Duruelo. Svojím miestom, chudobou a vybavením pripomínalo Betlehemskú jaskyňu. Keď tu raz prišla sv. Terézia bola zaskočená a obdivovala tú svätú chudobu a úprimnú rasť, ktorú tu našla a prosila Jána od Kríža, aby nebol k sebe až taký prísny. Skutočne, Betlehem a Kalvária, jasle a kríž, sú charakteristické cechy reformovaného Karmelu. Znázorňujú ducha, aký by mal v Karmeli vládnuť; najvyššie zrieknutie sa seba samého, ale zahalené úsmevom a šťastím Dieťaťa. Pri jasliach a pri kríži sa celý Karmel obnovuje v láske k Bohu dvakrát do roka, keď si všetci jeho členovia obnovujú svoje sľuby. Raz ich skladajú do rúk Dieťaťa a Jeho Matky, druhýkrát do rúk Ukrižovaného a Sedembolestnej. Pri jasličkách sa celý tereziánsky Karmel stáva dieťaťom a s radosťou spieva Gloria in Excelsis Deo!

Zdroj: O. ANZELM OD SV. ANDREJA CORSINI: Król mojej duszy; preložila: sr. Veronika Mašková CSCIJ

Každý deň sa modlíme korunku k Dieťaťu Ježiš:

KORUNKA K BOŽIEMU DIEŤAŤU

3x Otče náš... a za každým zvolanie:  R; A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. 

1.    Zvestovanie Panne Márii: 1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo ...

2.    Panna Mária navštívila Alžbetu: 1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

3.    Očakávanie narodenia Dieťaťa: 1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo ...

4.    Narodenie Dieťaťa:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

5.    Dieťatku dali meno Ježiš:  1x Zdravas Mária...- R; A Slovo sa telom stalo... 

6.    Traja mudrci sa klaňajú Ježišovi:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

7.    Obetovanie Ježiša v chráme:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

8.    Útek do Egypta:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

9.    Pobyt v Egypte:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

10.    Návrat do Nazareta:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

11.    Skrytý život v Nazarete:   1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

12.    Dvanásťročný Ježiš v chráme:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

Modlitba: Všemohúci večný Bože, Pán neba a zeme, ktorý sa zjavuješ jednoduchým ľuďom, prosíme Ťa, daj aby sme s úctou nasledovali Tvojho Syna a tak mohli šťastne vojsť do nebeského kráľovstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Litánie k Božiemu Dieťaťu

Buď pozdravené, Dieťa Ježiš, plné milosti, milosrdenstva a pokoja. Ty si najkrajší z ľudských synov a požehnaným plodom Najčistejšej a Nepoškvrnenej Panny Márie. Ó, Ježišu! Ty si najmocnejším Pánom neba a zeme. Verím v Teba, dôverujem Ti a v nádeji Ťa prosím:

Vyslyš ma - lebo Ty všetko môžeš

Nadchni ma

Kraľuj mi

Podrž ma

Posilni ma

Nauč ma jemnosti

Daruj mi pokoj

Obráň ma od zlého

Chráň ma

Veď ma

Žehnaj ma

Bdej nado mnou

Uč ma

Osvieť ma

Očisti ma

Zľutuj sa nado mnou

Spas ma

Ó, môj dobrý Ježišu. Prichádzam k Tebe so srdcom plným vrúcnej lásky a vďačnosti. Pre svoju nehodnosť a úbohosť Ťa prosím, ó, Božie Dieťa, očisti moje srdce Tvojím milosrdným pohľadom a rukou, ktorou žehnáš svet. Priviň ma k svojmu ľútostivému a súcitnému Srdcu a vypočuj moje prosby. Amen.

Vyhľadávanie

Prihlásenie