Advent v Karmeli

V rehoľnom  živote je  advent  špeciálnym  časom.  Karmel, tak  ako  celá Cirkev, prežíva tento čas ako očakávanie ohláseného a v krátkom čase prichádzajúceho Boha  na  zem.  Spiritualite  Karmelu  je  blízke  pozorné  načúvanie  proroctiev, pretože  svoj  zrod  a inšpiráciu  čerpá  z osoby  a histórie  života  Eliáša  – najväčšieho proroka Starého Zákona.

V karmelitánskom ráde sa veľkej úcte teší Dieťa Ježiš. Špecifický kult k Dieťaťu Ježiš siaha k časom    sv. Terézie od Ježiša (Avilskej) a sv. Jána od Kríža. Bl. Margita od Najsvätejšej Sviatosti (1619 – 1648), bosá  karmelitánka z kláštora  v Beaune  vo  Francúzsku,  bola  Jeho  vrúcnou  ctiteľkou a propagátorkou Jeho kultu. Založila rodinu Dieťaťa Ježiša. Pozývala všetkých, ktorí mali tiež túžbu viac uctievať Božie Dieťa, aby 25 dňa v každom mesiaci, na pamiatku Jeho narodenia, si Ho slávnostnejším spôsobom uctili aj modlitbou korunky k Dieťaťu Ježiš. Ňou   rozjímali  nad  prvými  dvanástimi  rokmi  Pána Ježiša.

Veľkou  slávou  sa tiež teší milostivá  vosková soška Dieťaťa Ježiša  uctievaná v kostole Panny Márie Víťaznej v Prahe, ktorý patrí bosým karmelitánom. Naše spolusestry tam slúžia ako sakristiánky. V Karmeli je podľa  starobylej tradície zvykom  rozjímať nad detstvom Dieťaťa Ježiša aj pobožnosťou „betlehemskej cesty“.  Má 9 až 12 tajomstiev.
V roku 1914 náš zakladateľ o. Anzelm od sv. Andreja Corsini (Gądek) (1884 - 1969) založil a viedol v Krakove bratstvo Dieťaťa Ježiša a betlehemskú cestu.

 

"Prichádza svätý čas adventu. Zdá sa mi, že to je výnimočný čas pre duše, ktoré žijú vnútorným duchovným životom, pre tie, ktoré vždy a vo všetkom žijú "ukryté v Bohu s Ježišom Kristom."

"Mám veľmi rada myšlienku, že život kňaza a karmelitánky je ustavičným adventom, pripravujúcim vtelenie Ježiša v ľudských dušiach."

bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice

 (voľne preložené myšlienky z knižočky - Myśli i słowa, Błogosławiona Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej) 

 

"Prajem vám, aby ste tento svätý advent prežili plní vrúcnych túžob objať Božie Dieťatko. Nech vás tieto túžby tiahnu a očarúvajú."

"Okúsili ste už po minulé roky, že môžeme ísť po stopách tajomstva Boha, ktorý sa stal z lásky k nám Dieťaťom? Môžeme upadnúť       do vytŕženia hľadiac na Boha, ktorý koná šialenstvá. Nech urobí to, aby sme aj my takisto robili šialenstvá pre Neho a žili len pre to, aby sme kontemplovali hojnosť Jeho lásky, a odovzdali seba samých tak, ako sa On obetoval pre spásu duší."

sv. Maravillas od Ježiša

  (voľne preložené myšlienky z knižočky - Każdy dzień w ramionach Boga, Myśli św. Maravillas od Jezusa)

 

 

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie